Zákonné oznámení

Tato stránka popisuje, jak je tato webová stránka spravována s ohledem na zpracování osobních údajů uživatelů. Jedná se o informace, které jsou poskytovány podle čl. 13 nařízení EU 2016/679, které vstoupilo v platnost dne 25. května 2018 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) a vztahuje se na ty, kteří interagují s webovými službami Vila Prag přístupné elektronicky na internetové adrese:

https://www.vilaprag.cz.

Poskytnuté informace se vztahují pouze na www.vilaprag.cz webových stránek a  nikoli na jakékoli jiné webové stránky, které může uživatel konzultovat prostřednictvím odkazů na původních stránkách, a jsou v souladu s doporučením č. 2/2001 o určitých minimálních požadavcích na shromažďování osobních údajů on-line v Evropské unii, přijatým dne 17. května 2001 pracovní skupinou pro ochranu údajů podle článku 29.

SPRÁVCE ÚDAJŮ

4, bod 7 GDPR 2016/679 je správcem údajů LEVI, spol. s r.o. Sídlo: Brno, Pisárky, Kalvodova 121/23 PSČ 60200, tel: +420554721170, email: info@vilaprag.cz.

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Michal Sorge v souladu s čl. 37 GDPR 2016/679 oficiálně jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen DPO), jehož kontaktní údaje jsou: manager@vilaprag.cz.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je připraven odpovědět na jakékoli žádosti o informace od zúčastněných stran týkající se zpracování jejich osobních údajů a výkonu jejich práv.

MÍSTO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Zpracování údajů prováděné v souvislosti s webovými službami poskytovanými touto stránkou probíhá v sídle vlastníka a zpracovatele údajů. Žádné údaje získané z těchto webových služeb nejsou sdělovány ani šířeny třetím stranám.

Pomocí souborů cookie třetích stran mohou společnosti Google a další společnosti, které používají profilovací soubory cookie třetích stran, zpracovávat osobní údaje také mimo Evropské společenství. Další informace o tomto tématu naleznete v zásadách používání souborů cookie.

Osobní údaje poskytnuté uživateli, kteří požadují informační materiály, se používají pouze k poskytování požadované služby nebo služeb, zatímco osobní údaje subjektu údajů získané prostřednictvím určitých formulářů na webu mohou být předány poskytovatelům služeb za účelem plnění smlouvy a poskytování požadovaných služeb.

 

TYPY ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Údaje o prohlížení

Počítačové systémy a softwarové postupy používané k provozování této webové stránky zaznamenávají některé osobní údaje během jejich běžného provozu, jejichž přenos je implicitní při používání internetových protokolů. Tyto údaje nejsou shromažďovány za účelem identifikace subjektů údajů, ale ze své podstaty mohou umožnit identifikaci uživatelů, pokud jsou zpracovávány a používány ve spojení s údaji drženými třetími stranami. Tato kategorie údajů zahrnuje IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se připojují k webové stránce, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojů, čas požadavku, způsob použitý k odeslání požadavku na server, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi poskytnuté serverem (úspěšný,  chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému a IT prostředí. Tyto údaje se používají pouze ke shromažďování anonymních statistik o používání webových stránek a ke kontrole jejich správného fungování. Jsou vymazány ihned po zpracování. Údaje by mohly být použity k identifikaci odpovědných osob v případech hypotetických počítačových zločinů spáchaných proti webu. Ve všech ostatních případech jsou kontaktní údaje na webu uchovávány nejdéle třicet dní.

Údaje dobrovolně poskytnuté uživateli

Volitelné, expresní a dobrovolné e-maily zasílané na adresy uvedené na těchto webových stránkách nutně zahrnují získání adresy odesílatele, která je nutná k odpovědi na žádosti, a jakékoli další osobní údaje obsažené ve zprávách. Souhrn konkrétních poskytnutých informací bude pravidelně zpřístupňován nebo zobrazován na webových stránkách připravených pro konkrétní služby na vyžádání.

Cookies

Používání souborů cookie relace (které nejsou trvale uloženy v počítači uživatele a jsou smazány při zavření prohlížeče) je přísně omezeno na přenos identifikátorů relace (sestávajících z náhodných čísel generovaných serverem), které jsou nezbytné pro zajištění bezpečného a efektivního prohlížení uživateli. Používání souborů cookie relace na těchto webových stránkách zabraňuje nutnosti používat jiné IT techniky, které mohou poškodit důvěrnost uživatelských dat vytvořených během navigace na webu, a neumožňuje shromažďování jakýchkoli osobních údajů, které identifikují uživatele.

Chcete-li vybrat, upravit nebo zjistit více informací o dostupných možnostech týkajících se používání souborů cookie společností LEVI, spol. s r.o., klikněte na Zásady používání souborů cookie

 

METODY ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovanými nástroji po dobu nezbytnou k dosažení účelů, pro které byly shromážděny. Jsou dodržována zvláštní bezpečnostní opatření, která mají zabránit ztrátě údajů, jejich nedovolenému nebo nesprávnému použití a neoprávněnému přístupu.

 

ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD A POVAHA USTANOVENÍ

Osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím webových stránek, budou zpracovány společností LEVI, spol. s r.o. pro následující účely:

 1. účely související s plněním smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo s prováděním předsmluvních opatření přijatých na jeho žádost (např. pro žádosti podané prostřednictvím kontaktního formuláře, žádosti o rezervace, účast na speciálních nabídkách atd.). Souhlas není vyžadován. Právním základem je článek 6 odstavec 1b, zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.
 2. účely související s propagačními a komerčními materiály zaslanými e-mailem po dobrovolné registraci k odběru newsletteru hotelu. To vyžaduje výslovný souhlas subjektu údajů nebo použití „soft spamu“ (přímý marketing e-mailem).  Právním základem je článek 6, odstavec 1b GDPR 2016/679, který vyžaduje souhlas zájemce, případně přihlášení k odběru newsletteru dle článku 6, odstavce 1f GDPR 2016/679 a je oprávněným zájmem správce údajů.
 3. pro účely profilování prostřednictvím souborů cookie třetích stran. Souhlas je vyžadován, jak je uvedeno v zásadách používání souborů cookie.
 4. pro statistický výzkum a analýzu anonymních agregovaných dat k posouzení funkčnosti webových stránek, množství provozu, použitelnosti stránek a k tomu, aby byly uživatelsky přívětivější a užitečnější. Souhlas se nevyžaduje, protože se nejedná o zpracování žádných osobních údajů.
 5. účely související s dodržováním zákonů a předpisů. Souhlas není vyžadován.  Právním základem je článek 6, odstavec 1c GDPR 2016/679.
 6. zřídit, vykonávat nebo hájit právo u soudu nebo kdykoli soudy vykonávají své soudní funkce. Souhlas není vyžadován.  Právním základem je článek 6, odstavec 1f GDPR 2016/679, pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.
 7. pro splnění právní nebo regulační povinnosti, které správce podléhá. Souhlas není vyžadován. Právním základem je článek 6, odstavec 1f GDPR 2016/679, kde je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, které správce údajů podléhá.

 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZEMÍ MIMO EU NEBO MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM

Některé osobní údaje získané od zúčastněné strany jsou předávány příjemcům, kteří se nacházejí mimo Evropské společenství. LEVI, spol. s r.o. zajišťuje, aby elektronické a papírové zpracování vašich osobních údajů příjemci bylo prováděno v souladu s platnými právními předpisy, které mají právní status mimo EU. 

V opačném případě podléhají přenosy údajů rozhodnutí o přiměřenosti nebo dodržování standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí nebo v případě předávání do USA dodržování zásad štítu na ochranu soukromí. 

 

ROZSAH PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje získané prostřednictvím příslušné webové stránky mohou být zpřístupněny:

 1. osoby oprávněné ke zpracování Michal Sorge;
 2. Webová agentura D-Edge. (jakákoli třetí strana zapojená do správy stránek)  Vybrán pro správu webu a poskytování technické podpory.
 3. veřejné úřady a organizace v závislosti na právních a/nebo smluvních závazcích.
 4. Společnosti třetích stran, které hostují webové stránky.

Od správce údajů si můžete vyžádat aktuální seznam všech jmenovaných externích správců podle čl. 28 GDPR 2016/679.

 

UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

LEVI, spol. s r.o. bude zpracovávat osobní údaje uživatele pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů uvedených v tomto dokumentu a po dobu povolenou italským právem k ochraně zájmů uživatelů (čl. 2947 odst. 1 bod 3 italského občanského zákoníku).

Uživatel je i nadále přihlášen k odběru newsletteru společnosti, dokud neuplatní své právo na zrušení, což lze provést jednoduchým kliknutím na odkaz v každém odeslaném e-mailu.

 

AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ

LEVI, spol. s r.o. neodesílá profilované e-maily, ale používá profilovací soubory cookie. Podrobnosti o používaných profilovacích souborech cookie a jejich interakci se sociálními médii naleznete v zásadách používání souborů cookie

 

BEZPEČNOSTNÍ REZERVAČNÍ SYSTÉM

FastBooking používá údaje o kreditní kartě poskytnuté při rezervaci v souladu s bezpečnostním protokolem PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Veškeré informace odeslané na tyto stránky během relace SSL jsou šifrovány a chráněny před zveřejněním třetím stranám. 

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Uživatel může svobodně vykonávat práva uvedená v článcích 15 a násl. GDPR 2016/679 nebo:

 1. svůj souhlas kdykoli odvolat. Uživatelé mohou odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jak je popsáno výše.
 2. právo vznést námitku proti zpracování svých údajů. Uživatelé mohou vznést námitku proti zpracování svých údajů, pokud je prováděno na jakémkoli jiném právním základě než souhlasu.
 3. právo na přístup ke svým údajům. Uživatelé mají právo získat informace o tom, jaké údaje Správce zpracovává a o konkrétních aspektech metodiky zpracování, a získat kopii všech zpracovávaných údajů.
 4. právo na opravu nepřesných osobních údajů. Uživatelé si mohou ověřit, že jejich údaje jsou správné, a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu podle potřeby.
 5. právo na omezení zpracování. Za určitých okolností mohou uživatelé požádat o omezení zpracování svých údajů. V takovém případě nesmí Správce zpracovávat údaje za žádným účelem s výjimkou jejich uložení.
 6. právo na odstranění nebo výmaz svých osobních údajů. Za určitých okolností mohou uživatelé požádat správce údajů o vymazání svých údajů.
 7. právo získat osobní údaje, které se ho týkají, nebo předat jiným správcům. Uživatelé mají právo obdržet své údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je to technicky proveditelné, a nechat je bez překážek předat jinému správci. Toto ustanovení se použije, pokud jsou údaje zpracovávány automaticky a zpracování je založeno na souhlasu uživatele nebo na smlouvě, jejíž smluvní stranou je uživatel, nebo na smluvních ustanoveních s ním spojených.
 8. právo podat stížnost. Uživatelé mohou podat stížnost u příslušného dozorového úřadu odpovědného za ochranu osobních údajů nebo podniknout právní kroky.

 

Jak uplatnit svá práva

LEVI, spol. s r.o. má zaveden organizační postup, který usnadňuje výkon práv zúčastněných stran. Stačí kontaktovat vedení společnosti na adrese: manager@vilaprag.cz

 

UPDATES AND REVISIONS

Zásady ochrany osobních údajů byly aktualizovány na revizi 1 dne 16.18.2023 a mohou být předmětem budoucích revizí.